گروه مهندسین مای لیان در راستای تکمیل پرسنل خود، از همشهریان محترم بوشهری که واجد شرایط هستند استخدام به عمل می آورد